Erasmus+ praksa mladih diplomantov kot pogoj pridobljenih izkušenj pri strokovnem izpitu

Posredujemo obvestilo CMEPIUSA za študente, ki so končali ali zaključujejo izobraževanje na pedagoških smereh:
***********************

Diplomantom pedagoških smeri, ki želijo opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, se lahko kot pogoj pridobljenih izkušenj prizna E+ praksa mladih diplomantov – a le v primeru, da to v tujini izvaja institucija z javnoveljavnim progrmov v svoji državi.

Podrobneje:

Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, mora poleg drugih z zakonom in podzakonskimi predpisi določenih pogojev izpolnjevati tudi pogoj pridobljenih ustreznih vzgojno-izobraževalnih izkušenj v vrtcu ali šoli, preko katerih se usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Kot ustrezne vzgojno-izobraževalne izkušnje se lahko upošteva tudi vzgojno-izobraževalno delo, ki je opravljeno v tujini, če je primerljivo z vzgojno-izobraževalnim delom, opravljenim v vrtcu ali šoli v Republiki Sloveniji.

Kot ustrezno se upošteva vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema države izvora. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno v javnem oziroma državno priznanem programu, in sicer v obsegu, kot je določen s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju.

Ne glede na obseg in program opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu v ustreznem javno veljavnem programu v Republiki Sloveniji opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov ali pisno nalogo v skladu s pravilnikom.

 

Za namen ovrednotenja ustreznosti vzgojno-izobraževalnega dela, opravljenega v tujini, je potrebno vlogi priložiti dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, ki ga izda institucija, v kateri je kandidat opravljal vzgojno-izobraževalno delo (lahko tudi pogodba o zaposlitvi ali pogodba o opravljanju pripravništva, v kolikor so iz nje razvidni spodaj navedeni podatki). Iz dokazila mora biti razvidno:

– ime in priimek kandidata,

– naziv in sedež institucije ter podatki o akreditaciji,

– naziv programa in podatki o javni veljavnosti (akreditacija, državna veljavnost…),

– podatki o delu (delovno mesto ali opis dela, predmet, predmetno ali strokovno področje…),

– čas in obseg opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela.

Zahvaljujem se vam za posredovanje in vas lepo pozdravljam.

 

S spoštovanjem,

Jelena Štrbac Nemec | Svetovalka
CMEPIUS
Ob železnici 30a | SI-1000 Ljubljana
tel +386-1-620-94-83 | fax +386-1-620-94-51

spletna stran | facebook | zemljevid | e-naslov